HOME I   English I   Thai  
Apply for
VISA to Australia
In
Thailand

การดำเนินการของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
ประกาศ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ
และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์)ที่ทำการยื่นใบสมัครแทนผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัคร

คุณสามารถขอนัดหมายเวลาได้โดยการส่งอีเมลมาที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com และรอการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย

กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 5 นาที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มใบสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์)ไม่สามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่ทำการนัดหมาย

บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
ให้เป็นผู้บริหารศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ
บริษัทวีเอฟเอส - ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ทำการไปรษณีย์
ใกล้บ้านท่านที่ให้บริการทั้ง 16 แห่งในประเทศ

การยื่นใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียนั้น
ไม่มีผลใด ๆ ต่อ การ พิจารณาวีซ่า
ข้อกำหนดในการขอวีซ่ายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง.

สถานฑูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติวีซ่า
โดยประเมินจากคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นขอวีซ่าตามข้อกฎหมายและนโยบายของประเทศออสเตรเลีย
พนักงานของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐบาลออสเตรเลีย
และไม่มีอำนาจใด ๆ ในการ ให้คำปรึกษาหรืออนุมัติวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า,
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า
และจ่ายผลหรือหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า
การให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมือง
และพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการสอบถามเรื่องวีซ่าคู่สมรส/คู่หมั้นกับเจ้าหน้าที่สถานทูต ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผุ้สมัครต้องทำการนัดหมายผ่านทางวีเอฟเอส โดยทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

การยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า
ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า กรุณาอ่าน ข้อควรรู้ที่สำคัญ สำหรับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

ขั้นตอนที่ี่ 1 : ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือตัวแทนยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารดังต่อใปนี้

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว
รูปถ่าย
1ใบ สำหรับวีซ่าชั่วคราว , 2ใบ สำหรับวีซ่าถาวร
มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
หนังสือเดินทาง
สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการใช้งาน
สำเนาหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่า (หน้าที่มีรูป) 2 ใบ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นไปตามประเภทของวีซ่า
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 420 บาท สำหรับ การติดหน้าวีซ่า การย้ายข้อมูลวีซ่า การขอ Citizenship by Descent และผู้ติดตามในใบสมัครเดียวกัน อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ี่ 2 : ก่อนการยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจน เราสามารถช่วยเหลือท่านในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทของวีซ่า เราไม่สามารถแจ้งว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่าและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเท่าใด อำนาจในการตัดสินเป็นของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น
ขั้นตอนที่ี่ 3 : กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดในลิงค์”ประเภทวีซ่า” เพื่อให้เข้าใจในวีซ่าแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ี่ 4 : กรุณอ่านข้อปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะเข้ามาในศูนย์
ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
ขั้นตอนที่ี่ 5 : ผู้ยื่นขอวีซ่าสามราถรับผลของใบสมัครได้ที่ศุนย์ยื่นวีซ่า
หรืออาจจะใช้บริากรจัดส่งเอกสาร
โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สำหรับการยื่นวีซ่าออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลังจากยื่นใบสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การติดตามสถานะใบสมัคร
ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร เข้าที่นี่
ค้นหา
     
 
   คลิกที่นี่   
Search